WhatsApp Image 2021 01 13 at 11.06.351

   856 021 412011
   856 021 453865


  856 2093820604

ມື້ນີ້ມື້ນີ້47
ມື້ວານນີ້ມື້ວານນີ້342
ອາທິດນີ້ອາທິດນີ້800
ເດືອນ​ນີ້ເດືອນ​ນີ້800
ທັງໝົດທັງໝົດ323608
 • 10
 • 07
 • 01
 • 04
 • 03
 • 13
 • 15
 • 14
 • 08
 • 19
 • 18
 • 05
 • 06

ໃນວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2022 ກົມທະບຽນ  ແລະ  ຄຸ້ມຄອງວິສາຫະກິດ, ຕາງໜ້າໂດຍ ທ່ານ ນາງ ວົງປະດິດ ວົງສະຫວາດ ຮອງຫົວໜ້າກົມທະບຽນ ແລະ  ຄຸ້ມຄອງວິສາຫະກິດ, ພ້ອມດ້ວຍກອງເລຂາ ສັງລວມປະເພດບັນຊີກິດຈະການທີ່ຕ້ອງຂໍອະນຸຍາດ ຂອງຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຊ່ຽວຊານປັບປຸງຂັ້ນຕອນການອອກໃບອະນຸ ຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດ, ໄດ້ລົງເຮັດວຽກຮ່ວມກັບ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ເຊິ່ງມີ ຫົວໜ້າກົມຮອງຫົວໜ້າກົມ ແລະ ວິຊາການທີ່ຕິດພັນເຂົ້າຮ່ວມ, ຈຸດປະສົງໃນການລົງເຮັດວຽກໃນຄັ້ງນີ້ມີ 3ຈຸດປະສົງຄື:1.) ລົງເລິກປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການປັບປຸງຂັ້ນຕອນການອອກໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດໃຫ້ສັ້ນກະທັດຮັດ, ຕັດຂັ້ນຕອນ,ຂັ້ນຂອດ ແລະ ເອກະສານທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນອອກຈາກຂັ້ນຕອນການອອກໃບອະນຸຍາດດໍາ ເນີນທຸລະກິດ  2.) ການກຳນົດບັນຊີບັນດາກິດຈະການທີ່ຕ້ອງຂໍອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດ  3.) ການປັບປຸງບັນດາບັນຊີຕ່າງໆເປັນຕົ້ນບັນຊີສະຫງວນ, ບັນຊີມີເງື່ອນໄຂ ແລະ ບັນຊີເກືອດຫ້າມ ຂອງຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ນອກຈາກນີ້ຍັງຈະສືບຕໍ່ຮ່ວມກັບບັນດາຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວ ຂ້ອງໃຫ້ສໍາເລັດ.