ແບບຟອມແຈ້ງຂຶ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດ

ວິສາຫະກິດສ່ວນບຸກຄົນ

ວິສາຫະກິດຮຸ້ນສ່ວນສາມັນ

ບໍລິສັດ ຈຳກັດ

ວິສາຫະກິດຮຸ້ນສ່ວນຈຳກັດ

ບໍລິສັດ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ

ບໍລິສັດ ມະຫາຊົນ

ສະຫະກອນ

ແບບຟອມຄຳຮ້ອງຂໍທະບຽນໃໝ່ (ທະບຽນເສຍ)  

ໃບສະເໜີກວດຊື່ວິສາຫະກິດ

ໃບຄຳຮ້ອງສະເໜີຍຸບເລີກວິສາຫະກິດ

ໜັງສືແນະນໍາໃຫ້ວິສາຫະກິດໃນກິດຈະການທີ່ຕ້ອງຂໍອະນຸຍາດ

ຄໍາຮ້ອງລົງຂໍລົງທະບຽນສາຂາຂອງວິສາຫະກິດ(ນິຕິບຸກຄົນ)ພາຍໃນປະເທດ

ຄໍາຮ້ອງຂໍປ່ຽນແປງເນື້ອໃນ

ໜັງສືຮັບຮອງ ການປ່ຽນແປງເນື້ອໃນທະບຽນວິສາຫະກິດ

ສາຂານິຕິບຸກຄົນຕ່າງປະເທດ

ໃບແຈ້ງລາຍການສະເໜີປະກອບທຸລະກິດ

ໃບຢັ້ງຢືນການລົງທະບຽນຮ້ານຈຳໜ່າຍ

ໃບສະເໜີແຈ້ງລົງທະບຽນສ້າງຕັ້ງຮ້ານຈຳໜ່າຍ

ໃບສະເໜີຂໍຂໍ້ມູນວິສາຫະກິດ