ການລາຍງານຂໍ້ມູນວິສາຫະກິດ ພາຍຫຼັງຂຶ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດ ຜ່ານທາງເອເລັກໂຕຼນິກ(ອອນລາຍ)

ເລຶອກພາສາ

ເລກລະຫັດວິສາຫະກິດ
ປ່ອງໃສ່ລະຫັດລາຍງານຂອງວິສາຫະກິດ

ການລາຍງານຂໍ້ມູນວິສາຫະກິດ ແມ່ນການຍືນຢັນການປະຕິບັດພັນທະຂອງວິສາຫະກິດ ພາຍຫຼັງຂຶ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດ ໃນໄລຍະ 90 ວັນ ແລະ ປະຈໍາປີ

ທ່ານຈະໄດ້ເຫັນຂໍ້ມູນວິສາຫະກິດຂອງທ່ານໃນຖານຂໍ້ມູນນີ້ ແລະ ທ່ານຈະຕ້ອງສະໜອງຂໍ້ມູນ ເພື່ອໃຫ້ສໍາເລັດ ຕາມຂັ້ນຕອນການລາຍຂໍ້ມູນວິສາຫະກິດ. ເຊິ່ງທ່ານຕ້ອງປ້ອນຮູບພາບໃບອະນຸຍາດ ຫຼື ໃບຢັ້ງຢືນຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ເມື່ອທ່ານລາຍງານຂໍ້ມູນສໍໍາເລັດ ຈະຖືກກວດກາການລາຍງານ ແລະ ອະນຸມັດໂດຍ ເຈົ້າໜ້າທີ່ທະບຽນວິສາຫະກິດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບອີເມວຕອບກັບ ກ່ຽວກັບການລາຍງານຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວ.

ດ້ວຍເຫດຜົນທາງກົດໝາຍ ຂໍແຈ້ງໃຫ້ທ່ານຊາບວ່າ ທ່ານຈະບໍ່ສາມາດປ່ຽນແປງລາຍລະອຽດ ກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນວິສາຫະກິດຂອງທ່ານ ໃນຖານຂໍ້ມູນ (ລະບົບ) ນີ້ໄດ້. ກໍລະນີ ລາຍລະອຽດຂໍ້ມູນສາຫະກິດຂອງທ່ານ ມີການປ່ຽນແປງ ຫຼື ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມຂໍ້ມູນຕົວຈິງ ທ່ານຕ້ອງໄດ້ສະເໜີປ່ຽນແປງເນື້ອໃນທະບຽນວິສາຫະກິດຂອງທ່ານໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ນໍາເຈົ້າໜ້າທີ່ທະບຽນວິສາຫະກິດ ບ່ອນທີ່ທ່ານແຈ້ງຂຶ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດ.