ກົດໜາຍ

ລັດຖະ​ບັນ​ຍັດ​ຂອງ​ປະ​ທາ​ນປະ​ເທດ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ໃຊ້​ກົດ​ໝາຍວ່າດ້ວຍວິສາຫະກິດ ​ສະ​ບັບ​ປັບ​ປຸງ ເລກ​ທີ 065/ປ​ປ​ທ, ລົງ​ວັນ​ທີ 28 ມັງ​ກອນ2014.

ລັດຖະ​ບັນ​ຍັດ​ຂອງ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ວ່າດ້ວຍ​ຄ່າ​ທຳ​ນຽມ ແລະ ຄ່າ​ບໍ​ລິການ ເລກ​ທີ 002/ປ​ປ​ທ ລົງ​ວັນ​ທີ 17 ​ມີ​ຖຸນາ2021

ນິຕິກຳ

ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາບັນຊີກິດຈະການຄວບຄຸມ ແລະ ກິດຈະການສຳປະທານ ຂອງ ສປປລາວ  ເລກທີ 03/ນຍ

ຄຳສັ່ງວ່າດ້ວຍການປັບປຸງວຽກງານການບໍລິການ ການອອກໃບອະນຸຍາດລົງທຶນ ແລະ ການອອກໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດ.

ດຳລັດສະຫະກອນ(136/ນຍ)

ການແກ້ໄຂຊາວຕ່າງປະເທດ(0288/ອຄ)

ບັນຊີປະເພດທຸລະກິດມີເງືອນໄຂສຳຫຼັບຜູ້ລົງທຶນຕ່າງປະເທດ (ສະບັບປັບປຸງ ງ 02 - 2015 ) ເລກທີ 1327/ອຄ.ທຄວ, ລົງວັນທີ 13 ກໍລະກົດ 2015

ບັນຊີປະເພດທຸລະກິດສະຫງວນໄວ້ສຳລັບພົນລະເມືອງລາວ (ສະບັບປັບປຸງ ຄ 02-2015)  ເລກທີ 1328/ອຄ.ທຄວ ລົງວັນທີ 13 ກໍລະກົດ 2015

ບັນຊີປະເພດທຸລະກິດເກືອດຫ້າມ (1592/ອຄ.ທຄວ)

ທຶນຈົດທະບຽນຂອງຜູ້ລົງທຶນຕ່າງປະເທດ(1129/ທຄວ.ອຄ)

ການຂຶ້ນທະບຽນໃຫ້ນັກລົງທຶນເກົາຫລີ(1247/ອຄ.ທຄວ)

ບັນຊີຄວບຄຸມຂະແໜງໂຍທາທິການ(1584/ຫອຄ)

ການໂຈະການດຳເນີນທຸລະກິດ(1720/ອຄ.ຄພນ)

ທຸລະກິດທີ່ບໍ່ຕ້ອງຂຶ້ນທະບຽນ(2037/ອຄ.ທຄວ)

ການໃສ່ຊື່ວິສາຫະກິດ(2038/ອຄ.ທຄວ)

ການຕິດຕາມວິສາຫະກິດ(2121/ອຄ.ທຄວ)

ການຂຶ້ນທະບຽນທຸລະກິດທີ່ປຶກສາ(1199/ອຄ.ທຄວ)

ໃຫ້ທຸລະກິດທີ່ປຶກສາມາຂຶ້ນທະບຽນໃໝ່(1350/ອຄ.ທຄວ)

ອັດຕາສ່ວນທຶນຂອງຄົນຕ່າງປະເທດ(1489/ອຄ.ສລທ)

ການສ້າງຕັ້ງສາຂາວິສາຫະກິດ(1641/ອຄ.ທຄວ)

ຍົກເລີກການກຳນົດທືນຈົດທະບຽນຕ່ຳສຸດ ສຳຫຼັບນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດ(2770/ຫອຄ.ກທຄວ)

ກວດກາຄືນສຳເນົາເອກະສານຂື້ນທະບຽນວິສາຫະກິດ ທີ່ກົມໄດ້ສົ່ງໃຫ້ໃນໄລຍະຜ່ານມາ(1671/ກທຄວ)