ຮູບເວັບຂໍອະນຸຍາດ

ແຈ້ງການຂອງວິສາຫະກິດ

 • ແຈ້ງການຫຼຸດທຶນຈົດທະບຽນ
 • ແຈ້ງການຄວບວິສາຫະກິດ
 • ແຈ້ງການແຍກວິສາຫະກິດ
 • ແຈ້ງການດຳເນີນການຍຸບເລີກວິສາຫະກິດ ແລະ ແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ຊຳລະສະສາງ
 • ແຈ້ງການສິ້ນສຸດການແບ່ງປັນຊັບສິນ ແລະ ຊຳລະສະສາງໜີ້ສິນ

  + 856 021 412011
  + 856 021 453865


 + 856 2055616270

 + 856 2058589001

           + 856 2054566669

ມື້ນີ້ມື້ນີ້71
ມື້ວານນີ້ມື້ວານນີ້650
ອາທິດນີ້ອາທິດນີ້2322
ເດືອນ​ນີ້ເດືອນ​ນີ້15662
ທັງໝົດທັງໝົດ604511
 • 10
 • 07
 • 04
 • 03
 • 13
 • 15
 • 08
 • 18
 • 05
 • 06

 ກອງປະຊຸມກຳມະບານ 21 ມີຖຸນາ 2024 03

ກອງປະຊຸມກຳມະບານ 21 ມີຖຸນາ 2024 02

ກອງປະຊຸມກຳມະບານ 21 ມີຖຸນາ 2024 04

ກອງປະຊຸມກຳມະບານ 21 ມີຖຸນາ 2024 06

ກອງປະຊຸມກຳມະບານ 21 ມີຖຸນາ 2024 05

ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານທາງດ້ານການຄ້າ ຂອງ ສປປ ລາວ

ກົມສົ່ງເສີມການຄ້າ

ຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ

ກົມສວຍສາອາກອນ

ການດຳເນີນທຸລະກິດ ໃນສປປ ລາວ


ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດປັບປຸງໃໝ່