ຮູບເວັບຂໍອະນຸຍາດ

ແຈ້ງກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງເນື້ອໃນ ແລະ ການຍຸບເລີກວິສາຫະກິດ

 • ແຈ້ງການຫຼຸດທຶນຈົດທະບຽນວິສາຫະກິດຂອງບໍລິສັດ
 • ແຈ້ງການຄວບວິສາຫະກິດຮຸ້ນສ່ວນ ຫຼື ບໍລິສັດ
 • ແຈ້ງການແຍກວິສາຫະກິດຮຸ້ນສ່ວນ ຫຼື ບໍລິສັດ
 • ແຈ້ງການດຳເນີນການຍຸບເລີກວິສາຫະກິດ ແລະ ການແຕ່ງຕັ້ງຜູ້້ຊຳລະສະສາງ
 • ແຈ້ງການສິ້ນສຸດການແບ່ງປັນຊັບສິນ ແລະ ການຊຳລະສະສາງໜີ້ສິນ

  + 856 021 412011
  + 856 021 453865


 + 856 2055616270

 + 856 2058589001

           + 856 2054566669

ມື້ນີ້ມື້ນີ້717
ມື້ວານນີ້ມື້ວານນີ້763
ອາທິດນີ້ອາທິດນີ້3929
ເດືອນ​ນີ້ເດືອນ​ນີ້12651
ທັງໝົດທັງໝົດ582046
 • 10
 • 07
 • 04
 • 03
 • 13
 • 15
 • 08
 • 18
 • 05
 • 06

ວຽກງານທະບຽນວິສາຫະກິດໃຫ້ແກ່ພາກທຸລະກິດຄັ້ງວັນທີ13 ມິຖຸນາ 2024 02

ກອງປະຊຸມຄົບຄະນະ ຄັ້ງທີ V ໃບອະນຸຍາດ

ກອງປະຊຸມແມ່ຍີ່ງ17

WhatsApp Image 2024 05 28 at 11.37.231

ກອງປະຊຸມວຽກງານທະບຽນວິສາຫະກິດ ແລະ ວຽກງານອອກໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດ

ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານທາງດ້ານການຄ້າ ຂອງ ສປປ ລາວ

ກົມສົ່ງເສີມການຄ້າ

ຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ

ກົມສວຍສາອາກອນ

ການດຳເນີນທຸລະກິດ ໃນສປປ ລາວ


ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດປັບປຸງໃໝ່